Vad vill vi

VAD VILL VI?

VÅRA HUVUDFRÅGOR

DETTA VILL VI

Föryngring

&

Tillväxt

 

Här tar vi fasta på hur vi kan få igång ett föryngringsarbete bland de förtroendevalda, ta tillvara alla de kontakter med barn och föräldrar som vi har genom våra fina förskolor, förstärka konfirmand och ungdomsarbetet och stärka våra duktiga ungdomsledare i sina roller.

 

 

Förnyelse

&

Tradition

 

Här tar vi fasta på hur vi kan hantera den motsägelsefulla rubriken Förnyelse & Tradition. Går de att förena? Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt.

 

 

Hållbarhet

&

Miljö

 

Här tar vi fasta på hur vi kan skapa en hållbar församling. Hur stoppar vi upp tendensen att vilja lämna Svenska kyrkan?

 

Miljödiplomeringsarbetet är viktigt för en hållbar församling och värld. Det skall fortsätta på sin framgångsrika väg - nu i Fas 2.

 

 

 

Kyrkans Bästa är den enda partipolitiskt och partiideologiskt obundna gruppen

som ställer upp i kyrkovalet den 17 september 2017

i S:t Staffans församling.

 

Vi i Kyrkans Bästa är den naturliga samlande kraften

och fortsättningen på Kyrkan 2000

som under perioden 1998 – 2016

har varit den största gruppen i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Vi i Kyrkans Bästa är beredda att ta ett fortsatt ansvar för församlingens framtid.

S:t Staffans församling behöver personer som tar ansvar för

och utvecklar kyrkan utan politiska förtecken.

 

 

Föryngring

&

Tillväxt

 

 

Kunskapen om Kristus och kristen tro är en bristvara.

Svenska kyrkans uppdrag försvagas snabbt i vårt land, vilket medför att många människor saknar ett språk för sin andliga längtan och för religiösa erfarenheter.

Församlingen måste därför ha en genomtänkt plan för lärande och undervisning från förskoletiden till vuxen ålder.

 

 

För att församlingen ska bli mer attraktiv för yngre medlemmar måste även de förtroendevalda bättre representera den målgruppen.

Församlingen måste därför få igång ett programarbete som tar fasta på hur vi kan börja ett föryngringsarbete bland de förtroendevalda, ta tillvara alla de kontakter med barn och föräldrar som vi har genom våra förskolor, förstärka konfirmand- och ungdomsarbetet och stärka och utveckla våra duktiga ungdomsledare i sina roller. Det är viktigt att tidigt identifiera ledarämnen och ge dem växande ansvar och utbildning.

 

 

Människor lämnar Svenska kyrkan oftast enbart utifrån ekonomiska skäl och utan att veta vad kyrkan egentligen betyder för dem. Vi behöver därför lyfta fram den betydelse Svenska kyrkans budskap och värderingar har i utvecklingen av ett respektfullt och välfungerande samhälle.

Vi behöver även tydligare synliggöra vad församlingen och Svenska kyrkan praktiskt kan erbjuda såväl yngre som äldre i deras dagliga liv. Församlingen skall vara öppen och välkomnande för alla som söker sig dit, även om man tidigare lämnat Svenska kyrkan.

 

Församlingens förskoleverksamhet, faktiskt den största i Lunds stift, skall fortsätta att utvecklas och om möjligt utökas. Den verksamheten utgör en bas både för föryngring och inre mission.

 

 

 

Förnyelse

&

Tradition

Hur vi kan hantera den motsägelsefulla rubriken Förnyelse & Tradition.

Går de att förena?

Centralt i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen församling. Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt. Gudstjänsternas art och tidpunkter måste bättre anpassas till gudstjänstfirarnas önskemål om utformning och tidpunkt.

 

Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka, men har faktiskt en sluten demokrati. Beredningen av ärenden sker i slutna rum, detta vill vi ändra på.

Vi skall starta försök med öppna möten innan kyrkorådet fattar beslut. Till dessa öppna möten välkomnar vi föräldrar med barn i förskolan eller ungdomar som skall konfirmeras, ungdomsledare och andra med intresse av församlingens verksamhet.

 

Svenska Kyrkan måste vara en samhällsbyggare i mångfaldens tid. Genom samverkan med staten, kommunen, skolor, föreningsliv och andra ideella organisationer kan kyrkan bli en sådan samhällsbyggare och samtidigt stärka den kristna identiteten utan att bygga murar mot andra.

 

Inför Gud är vi alla jämställda. Alla människor är välkomna till S:t Staffans församling för att i gemenskap fira gudstjänst och där mötas på ett likvärdigt sätt, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation eller etnicitet.

 

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Att bli sedd och bekräftad kan hela - att se och bekräfta kan också hela.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.

Diakonin måste därför fokusera på att aktivt gå ut i samhället och söka upp de som har behoven. Det är lätt att då bara tänka på de äldre i hemmen och på äldreboenden. Men dessa behov finns även hos barn och unga.

 

 

Hållbarhet

&

Miljö

Utan församlingsmedlemmar – ingen församling. Därför måste vi gemensamt starta ett programarbete som tar fasta på hur vi kan skapa en hållbar församling. Hur stoppar vi upp tendensen att vilja lämna Svenska kyrkan?

Hållbarhet och Miljö går hand i hand. Utifrån ett teologiskt perspektiv skall kyrkan tala tydligt om konsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar som äventyrar hela skapelsen. Församlingens miljödiplomeringsarbete är därför viktigt för en hållbar församling och värld. Det skall fortsätta på sin framgångsrika väg - nu i Fas 2.

 

S:t Staffans församling har många anställda och skall vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Till en god arbetsmiljö hör en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.

Församlingen har idag en god ekonomi. Ett delegerat ekonomisk ansvar ger en bättre ekonomisk insikt i den egna verksamheten. Detta är viktigt för att skapa en uthållig och hållbar ekonomi för framtiden.

 

 

Hos oss kan Du påverka hur Du vill att S:t Staffans församling skall utvecklas.

 

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för denna utveckling genom engagemanget i

Kyrkans bästa - alltid med kyrkans bästa för ögonen.

 

Du är varmt välkommen!