Blogg & Press

BLOGG & PRESS

2021-04-17

Vår valsedel är klar!


Det är glädjande att det är en sådan bredd bland våra kandidater. Ta en titt på listan.

Här finns kompetens från församlingens förskola, från skolans värld och andra institutioner i samhället. Lantbrukare, som känner starkt för den del av församlingen som är utanför tätorten.

Församlingens tidigare kyrkoherde med aktiva kyrkvärdar, alla väl förtrogna med kyrklig verksamhet.


Det är ett starkt team som går till val den 19 september 2021.
Kyrkans Bästa är den enda partipolitiskt och partiideologiskt obundna och

fristående nomineringsgruppen i S:t Staffans församling i höstens kyrkoval.


Vi fokuserar på S:t Staffans församling – på kyrkans bästa!2021-03-19

Dramatiskt dykande dopsiffror!


En minskning med en tredjedel av antalet döpta barn som följd av pandemin, visar statistik från kyrkokansliet . Detta är allvarligt. Detta påverkar inträdet i Svenska kyrkan. Detta påverkar kommande konfirmationer. Här krävs kraftiga insatser för att läka såren av pandemin. 


– Nu är det viktigt att kontakten med dem som skjutit upp dop inte tappas och att skapa beredskap och kreativa lösningar för att kunna hålla fler dop än vanligt framöver. Vi behöver också komplettera spädbarnsnormen.

– Församlingar behöver utstråla en självklarhet kring dop i alla åldrar. Det är ett ansvar för hela kyrkan, inte bara förtroendevalda och anställda utan även för föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar, att ta vara på den kristna kallelsen och se till att människor blir döpta och får växa in i ett trosliv, säger ärkebiskop Antje Jackelén.


Hur är det då i vår församling, S:t Staffans? Vi ställer frågan till församlingen och återkommer när vi vet mer.


Tina Linde, kommunikatör i S:t Staffans församling svarar så här 2021-03-22: "De preliminära procentsatserna kom alldeles nyss och visar att dopfrekvensen i S:t Staffans församling 2020 för alla födda barn var 49,4 % (49,7 % 2019) och för barn med minst en kyrkotillhörig förälder var 74,6 % (72,2 % 2019), så det blev till och med en ökning!

Vi döpte 85 barn 2020 och 96 barn 2019, så antalet har inte sjunkit så mycket heller." 


Glädjande uppgifter i denna dystra pandemitid!


>>Läs hela artikeln här2020-06-03

Särskilt yttrande till protokollet avseende ”Årsredovisning 2019” för S:t Staffans församling.
KF 2020-06-03 §6


Den 3 juni 2020 behandlade Kyrkofullmäktige bokslutet för 2019 eller som det heter ”Årsredovisning 2019” med Verksamhetsberättelse. Ur den senare, under rubriken ”Ordföranden har ordet”, är följande hämtat: ”I resultat- och balansräkningen framgår att församlingen har en välskött
ekonomi …….” Det var beklagligt att Kyrkorådets ordförande Gert-Inge Hanshammar (Borgerligt Alternativ) själv inte var närvarande och kunde utvecklat detta påstående mera ingående, speciellt eftersom Kyrkans Bästa inte alls delar hans uppfattning. Detta utvecklas vårt ”Särskilda yttrande till protokollet” var ur följande är hämtat.


Av Resultaträkningen framgår att under ”Övriga externa kostnader”, är budgeterat 11 709 tkr,
men man har förbrukat 13 913 tkr. Kyrkofullmäktiges beslut är således överskridet med 2, 2 miljoner kronor, ca 20%.


Att alltid hålla i minnet:
En medlem betalar i genomsnitt 2000 kr per år till församlingen.
Överskridandet med 2 200 000 kr motsvarar alltså medlemsavgiften från 1100 medlemmar.


Beslutar kyrkofullmäktige i St. Staffans församling om en budget, så skall den verkställande ledningen hålla sig till den, om detta inte går, så är det bara kyrkofullmäktige som kan bevilja avsteg från sitt beslut.


>> Särskilt yttrande - bokslut 2019


2018-06-13

Kristen profil är idén med förskolan Axet och Druvan

Kyrkans Bästa lämnade in en interpellation till Kyrkofullmäktiges i S:t Staffans församling sammanträde den 16 maj 2018, med anledning av att Socialdemokraterna i ett pressmeddelande har meddelat att man i höstens val har vallöftet att stänga religiösa friskolor. Församlingen driver sedan snart 30 år Lunds stifts största förskoleverksamhet och den verksamheten är nu hotad om Socialdemokraterna vinner i höstens val. Hela vår interpellation finns att läsa på bifogade länk tillsammans med faktaunderlaget. Varken interpellationen eller den enkla frågan blev besvarade på kykofullmäktigemötet. Kyrkofullmäktiges ordförande, Björns Stigborg, Socialdemokraterna, uttalar sig dock i en notis i Skånska Dagbladet den 12 maj http://www.skd.se/2018/05/12/kyrkans-forskolor-ska-inte-stangas/


Den socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen skriver i en debattartikel i Skånska Dagbladet den 22 maj bl.a.:

"Med anledning av de felaktiga uppgifter som spridits i SkD och på sociala medier av Nils-Ove Mårtenson i Kyrkans Bästa, så vill vi Socialdemokrater i S:t Staffans församling, gå ut med en lugnande förklaring då dessa uppgifter har skrämt upp personal, föräldrar och allmänhet helt i onödan. /…./ Men skulle det efter utredning komma ett lagförslag om att även förskolor ska bedrivas utan konfessionell inriktning och om vi i vår församling då väljer att inte längre stå kvar som huvudman för Axet och Druvan, så är det inga som helst problem att hyra ut lokalerna till annan huvudman, exempelvis kommunen, då vi vet att behovet av förskoleplatser i Staffanstorp är stort och ständigt ökande."

Hela artikeln finns att läsa här.


Tyvärr lugnar inte dessa uppgifter från S-gruppen det minsta. Detta framför jag i ett svarsinlägg i Skånska Dagbladet den 13 maj under rubriken - Kristen profil idén med förskolan!

I SkD den 22 maj skriver Socialdemokraterna i S:t Staffans församling under rubriken ”Församlingens förskolor stängs inte”, att man vill ge en lugnande förklaring då uppgiften att S går till val på att förbjuda religiösa friskolor har skrämt upp personal, föräldrar och allmänhet helt i onödan. Den sk. lugnande förklaringen som S ger lugnar inte mig.


När jag för 29 år sedan startade den kristna förskolan Axet i S:t Staffans församling skulle det vara ett kristet förskolealternativ. Ett alternativ för de barn och föräldrar som efterfrågar en förskoleundervisning med en kristen utbildning. Förskoleverksamheten är mycket uppskattad av barn, föräldrar och personal och har vuxit till den största i Lunds stift. Den kristna förskoleverksamheten betyder också otroligt mycket för den inre missionen i församlingen. Självfallet skräms jag av S vallöfte och oroas för den kristna förskolans framtid.


Så här skriver Socialdemokraterna den 22 maj och vill därmed lugna mig och andra berörda

– ”skulle det efter utredning komma ett lagförslag om att även förskolor ska bedrivas utan konfessionell inriktning och om vi i vår församling då väljer att inte längre stå kvar som huvudman för Axet och Druvan, så är det inga som helst problem att hyra ut lokalerna till annan huvudman, exempelvis kommunen…….”.


Vad är det man säger? Jo, att S-Partikongressens förslag ska utredas. Kommer ett förbud mot förskolor i kristen regi så kan ju förskolan ”avkristnas” och bli en vanlig kommunal förskola.

Då är incitamentet för att driva förskola i församlingens regi borta! Eller som Peter Ekman, ansvarig för barn- och ungdomsfrågor i Svenska kyrkan säger: ”Vi har som idé att driva förskolor med kristen profil. Om vi inte får ha det, finns det egentligen ingen anledning att driva förskola”.


Det går inte att bortförklara - Socialdemokraterna utgör ett hot mot våra kristna förskolor Axet och Druvan!


>> Interpellationen med faktaunderlag2018-05-24

Chockhöjning av arvodena till de förtroendevalda inom S:t Staffans församling

Socialdemokraterna och Borgerligt alternativ har träffat en valteknisk överenskommelse som innebär att S:t Staffans församling kommer att styras av de nämnda nomineringsgrupperna under de kommande fyra åren.

Denna konstellations första ”egna” förslag sedan valet, behandlades av Kyrkofullmäktige den 16 maj. Förslaget innebär en chockhöjning av arvodena till de förtroendevalda. I vissa fall en höjning på 90% till 100%


Förslaget, som bilägges, är utarbetat av Björn Stigborg, Socialdemokraterna, och fick bifallsyrkande av Sune Cederpil, Borgerligt Alternativ, vid ärendets behandling i kyrkofullmäktige.

Kyrkans Bästa yrkade avslag på höjningarna!


Kyrkans Bästa lämnade in en skriftlig reservation, bilägges.


Kyrkans Bästa reserverar sig både mot tankesättet och besluten om arvodeshöjning. Det är direkt skamligt när kyrkan samtidigt arbetar för fler frivilligarbetande människor sk. volontärer i församlingsarbetet. Av not 5 i årsredovisningen för 2017 framgår att ”Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Under året har 150 – 160 personer medverkat”.


Kyrkans Bästa anser att ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid tjänstgöring under arbetstid självfallet skall utgå. Ingen skall hindras från att fullfölja sitt förtroendeuppdrag på grund av förlorad arbetsförtjänst.


Kyrkans Bästa kommer att låta undersöka huruvida vi kan avstå vår höjning, innan den blir utbetald, och således inte blir belagd med arbetsgivaravgifter och skatt och att den skall tillföras en fond inom diakonin, förslagsvis ”Diakonins kassa för akut hjälp till bättre behövande”.

>> Vår reservation 2018-05-24 med bilaga2017-10-13

Tack alla för ert stöd

Tack för all uppmuntran i vårt valarbete och till de 532 som lade sin röst på Kyrkans Bästa. Vi blev därmed den största gruppen med 10 mandat i Kyrkofullmäktige. Därefter kom Socialdemokraterna med 9 mandat och Borgerligt Alternativ med 6 mandat. Ingen grupp har således egen majoritet i Kyrkofullmäktige.

>> Se alla valresultat2017-08-28

Kyrkans Bästa på banderoller

På södra infarten till Staffanstorp och på norra infarten vid 108:an presenterar Kyrkans Bästa sig på 5 x 2 meter stora banderoller.2017-08-25

Kyrkans Bästa presenteras i Kyrkfönstret

I Kyrkfönstret, S:t Staffans församlings nya församlingsblad i ny skepnad, presenteras de tre nomineringsgrupperna i årets Kyrkoval. Här finns både frågor & svar.

>> Läs om Kyrkans Bästa

>> Läs hela tidningen Kyrkfönstret2017-08-24

Kyrkans Bästa i Spegeln.

En helsides intervju med första namnet på den nya listan - Kyrkans Bästa - i lokaltidningen Spegeln.

>> Läs hela intervjun i Spegeln


2017-08-17

Vår presentationssida på POSK är aktualiserad

http://www.posk.se/staffanstorp/


2017-06-29

Vårt gemensamt utarbetade program publiceras

Vi har nu arbetat igenom programmet utifrån de olika synpunkter som våra kandidater har fört fram.

Programmet i sin helhet hittar du under - Vad vill vi -


2017-03-17

Uppstart inför Kyrkovalet 2017

Onsdagens möte med intresserade blev väldigt lyckat. Många goda tankar till vårt handlingsprogram.

Våra huvudfrågor ligger fast och skall utvecklas

Föryngring & Tillväxt

Förnyelse & Tradition

Hållbarhet & Miljö


Mycket av diskussionerna berörde hur vi bättre kan intressera föräldrar med sina barn i våra fina förskolor;

Axet och Druvan.


Det blev också klart att Kyrkans Bästa ansluter sig till POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan)

därmed fyller vi det tomrum som gruppen Kyrkan 2000 lämnar efter sig, eftersom de inte ställer upp i årets kyrkoval.

http://www.posk.se/lokalgrupp/lunds-stift/


Vi fick också många kandidater som satte upp sig på vår lista till kyrkofullmäktigevalet

och några även till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Vill du också vara med och delar våra värderingar så tveka inte att höra av dig till oss.


Nästa möte med intresserade blir den 12 april kl 19:15 på S:t Staffans församlingsgård.2017-03-13

Alla tjänar på att veta var nomineringsgrupperna står.

Är rubriken på en ledare i Kyrkans tidning nr 8. Skribenten berör bl.a. problematiken

runt "listornas" (= nomineringsgruppernas) svårigheter att få utrymme för information om sina åsikter i församlingens kommunikation.

Vidare att det finns en oklarhet i definitionen av och gränsdragningen kring vad en nomineringsgrupp är, eftersom några grupper också har mer eller mindre starka kopplingar till politiska partier. Att ge dessa partipolitiskt bundna grupper uppmärksamhet i kyrkans sammanhang skulle därmed  kunna bidra till att stärka deras position också i borgerliga val, vilket förstås inte är kyrkans uppdrag.


Kyrkans Bästa har inte någon sådan partipolitisk bindning!

Här kan du läsa hela ledaren >>


Välkommen till vår uppstart inför kyrkovalet onsdagen den 15 mars kl. 19.15 i S:t Staffans församlingsgård2017-03-10

Jakten på kandidaterna har börjat

Nu drar Kyrkovalet igång på allvar. Registreringen av kandidater pågår från och med nu fram till den 15 april. Är du intresserad av att kandidera på vår "lista" - Kyrkans Bästa, så tveka inte att kontakta oss på  info@kyrkansbasta.se

Här kan du läsa artikeln i Kyrkans tidning om jakten >>


2017-03-09

Liten debatt på Facebook - om hur vi kan vara partiopolitiska

Vi tänker så här i korthet:

När man ingår i en religös församling har man en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

I ett politisktparti har man en åsiktsgemenskap, men inte nödvändigtvis en trosgemenskap.


2017-02-22

Kyrkans Bästa finns på facebook

Facebook kommer att vara vår främsta kanal för att kommunicera vårt budskap och hålla kontakten med våra sympatisörer och andra intresserade både inför Kyrkovalet och därefter. Statistik visar att en betydande del av de som följer inläggen på S:t Staffans församlings facebooksida ligger inom åldrarna 25 - 54 år.

Kyrkans Bästa på facebook >>


2017-02-22

Kyrkans Bästa publicerar sin hemsida

Nu finns vi på internet. Här kommer vi fortlöpande ge information om hur vårt program för kommande mandatperiod arbetas fram. I gruppen Kyrkans Bästa är vi noga med att låta alla som vill, komma till tals med sina synpunkter innan vi fattar beslut.


2017-02-05

Vår logga

I dagarna har konstnären Katarina Hård lagt sista handen vid vår fina logga. Den ligger längst upp i högra hörnet. Den har så mycket symbolik i sig. Barnet som måste lyftas fram i arbetet med att bygga en hållbar och levande församling. Den nyfikna blicken på det brinnande ljuset, både elden som är skrämmande och ljuset som skingrar mörkret och gör tillvaron trygg. Men framför allt - Kyrkans Bästa skall alltid ha kyrkans bästa för ögonen!


2017-02-04

Skånska Dagbladet

En ny nomineringsgrupp har bildats inom S:t Staffans församling inför kyrkovalet i september i år.

Kyrkans bästa heter den och presenterar sig som den enda opolitiska nomineringsgruppen i församlingen.

Läs artikel >>